Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Evlilik birliğinin getirdiği en önemli yükümlülüklerden biri, eşlerin birbirlerine sadakatli olmasıdır. (TMK m. 185/3) Sadakat yükümlülüğünün başında da “cinsel sadakat” gelmektedir. Cinsel sadakate aykırı davranışın “zina” boyutuna varması hali, kanun koyucu tarafından özel bir boşanma sebebi olarak düzenlenmiştir.

Zina nedeniyle boşanma davası TMK m. 161 hükmünde düzenlenmiştir. Üç fıkradan oluşan TMK m. 161 hükmü şu şekildedir:

  • Eşlerden bir zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.
  • Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her halde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer.
  • Affeden tarafın dava hakkı yoktur.

Zina nedeniyle boşanma davası şu özellikleri taşımaktadır:

  • Kusura dayalıdır. Zina nedeniyle eşin kusurlu sayılması gerekir. Bu bakımdan, eşin rızası haricinde gerçekleşen cinsel ilişkiler ( saldırılar ) boşanma sebebi sayılmaz.
  • Mutlak bir boşanma nedenidir. Zina sebebiyle boşanma davası mutlak bir boşanma davası olup, şartları gerçekleştiğinde hakim boşanmaya karar vermek zorundadır.
  • Özel bir boşanma nedenidir. Zina sebebiyle boşanma davası özel bir boşanma sebebi olup, birden çok sebebe dayanılmış ve bu sebeplerden biri zina, diğeri ise genel boşanma nedeni ise (örneğin evlilik birliğinin temelinden sarsılması- TMK m.166/1), öncelikle özel boşanma nedeni olan zinaya dayalı nedenler incelenmelidir.

ZİNA (ALDATMA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Zina nedeniyle boşanma davası açılmadan önce bir boşanma avukatından mutlaka destek alınmalıdır. Zina nedeniyle boşanma davasında sadece aldatmaya dayanarak bir dava dilekçesi hazırlanabileceği gibi evliliği sarsan diğer boşanma sebepleri de eklenebilir. Zina nedeniyle boşanma davası açacak olan kişinin boşanma dava dilekçesinde öne sürdüğü aldatma ve zina eylemi iddialarını kanıtlar nitelikteki delillerini de belirtmesi gerekmektedir. Ancak zina durumunu ispat edecek bir delil yok ise açılan boşanma davası reddedilecektir.

ZİNA YAPAN EŞ AFFEDİLİRSE DAVA AÇILABİLİR Mİ?

TMK m.161/3 hükmüne göre, “Affeden tarafın dava hakkı yoktur.” Affeden eş dava açamayacaktır. Affın geçerli olabilmesi için, affın zina olayından sonra gerçekleşmesi gerekir. Af, açık veya örtülü olabilir. Affeden taraf, artık zina sebebiyle boşanma davası açamayacağı gibi, zina olgusuna istinaden başka bir sebeple (örneğin evlilik birliğinin temelden sarsıldığı gerekçesiyle) boşanma davası açamaz. Zira o vakıa artık affedilmiştir.

ZİNA DAVASINDA ALDATMA NASIL İSPATLANIR?

Zina nedeniyle açılan davalarda ispat çok önemlidir. Deliller mutlaka ‘hukuka uygun’ şekilde elde edilen deliller olmalıdır. Hukuka uygun olmayan deliller kullanılamaz. Bu sebeple davayı açmadan önce sunulacak olan delillerin bir boşanma avukatının incelemesinden geçmelidir. Dosyaya sunulan delillerin boşanma davasında delil niteliği taşıması önemli olup karşı tarafın kusurunun ispatlanması gerekmektedir.

ZİNADA (ALDATMADA) NELER DELİL OLABİLİR?

Telefon mesajları, WhatsApp konuşmaları, Facebook, Instagram, Twitter mesajları, E-posta yazışmaları, fotoğraf ve video, tanık beyanları, mektuplar, otel kayıtları, hukuka uygun elde edilmek koşulu ile sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar delil olarak kullanılabilir. Ancak bu delillerin mutlaka hukuka uygun yollarla elde edilmesi gerekmektedir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİYE ZİNA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR Mİ? (SEVGİLİYE TAZMİNAT DAVASI AÇMA)

Türk Medeni Kanunu’nda aldatılan eşin birlikte olduğu üçüncü kişiye karşı tazminat talep etmesi ile ilgili bir hüküm yer almamaktadır. Ancak Yargıtayın üçüncü kişiye karşı aldatılan eşin tazminat talep etme hakkına dair farklı görüşte olduğu içtihat kararları vardır. Yargıtay 2018’de son kararını vererek üçüncü kişi olan sevgilinin tazminat ödemeyeceği yönünde karar vermiştir. Türk Medeni Kanunu’nda sadakat yükümlülüğünün yalnızca eşler arasında bir hükme bağlandığını ve üçüncü kişinin sadakat yükümlülüğü ihlalinde sorumlu tutulamayacağını belirtmişlerdir.

ALDATMADA OTEL KAYITLARI NASIL ÇIKARTILIR?

Otel kayıtları mahkemeden talep edilebilmektedir. Mahkeme otel kayıtlarının çıkarılması talebini yerinde gördüğü takdirde ilgili emniyet müdürlüğüne müzekkere yazarak otel kayıtlarının dosyaya celbini talep edecektir.

CİNSEL BİRLEŞME OLMADAN ZİNA(ALDATMA) OLUR MU?

Zina nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için üçüncü kişiyle cinsel birliktelik yaşanması gerekmektedir. Ancak cinsel birliktelik olmadan da gerçekleştirilen eylemler adına da dava açılabilir.

ALDATAN KADINA (ANNEYE) ÇOCUĞUN VELAYETİ VERİLİR Mİ?

Çocuğun anne bakımına muhtaç bir yaşta olması durumunda ve anne çocuğun bakımını, gözetimini diğer ebeveynden daha iyi yerine getireceği şeklinde bir kanaat oluşması halinde çocuğun velayetinin anneye verilebilmesi mümkündür.

ALDATAN BABAYA ÇOCUĞUN VELAYETİ VERİLİR Mİ?

Mahkeme babanın çocuğun bakımını ve gözetimini ihmal etmeyecekse ve diğer ebeveynden daha iyi sorumluluk alacağı kanaati var ise velayet hakkını babaya verebilir. Çocuğun velayetine ilişkin verilecek olan kararda çocuğun üstün yararı esas alınmaktadır.

ESKİ SEVGİLİYLE KONUŞMAK ALDATMAK MIDIR?

Eski sevgiliyle sürekli olarak yazışmak, konuşmak ve duygusal bağ kuracak şekilde samimi yazışmalar güven kırıcı hareketlere girmektedir.

ALDATMADA MANEVİ TAZMİNAT ZAMANAŞIMI SÜRESİ NE KADAR?

Zina(aldatma) sebebiyle açılacak olan boşanma davalarında zina eyleminin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içerisinde maddi-manevi tazminat davası açılabilecektir. Her halde fiilden itibaren 5 yıl içerisinde dava açılabilir.

ANLAŞMALI BOŞANDIKTAN SONRA ZİNA SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASI AÇILIR MI?

Eşlerden birisinin boşanma kararı kesinleştikten sonra aldatıldığını öğrenmesi durumunda yeniden dava açamaz. Ancak kararın kesinleşme öncesinde öğrenmesi halinde aldatılan eş dava açabilecektir.

HAMİLEYKEN ALDATILMA HALİNDE NE YAPILMALIDIR?

Hamile iken aldatılan eş, zinayı öne sürerek boşanma davası açılabilir. Dava devam ederken yoksulluğa düşecek olması halinde tedbir nafakası, şiddet görme tehlikesi var ise eşi aleyhine uzaklaştırma kararı aldırabilir. Bununla birlikte çocuğun doğumuyla birlikte iştirak nafakası talebinde de bulunabilecektir.

ZİNA (ALDATMA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA EV KİME AİTTİR?

01.01.2002 yılı sonrasında evlenen eşlerde veya edinilen mallarda istisnai durumlar taşımaması halinde eşlerin yarı yarıya hakları bulunmaktadır.

ZİNA (ALDATMA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA BANKA HESAP HAREKETLERİNE BAKILIR MI?

Eşlerden birisinin talep etmesi durumunda hesap hareket dokümanı veya harcamalara ilişkin bilgiler için bankaya müzekkere yazılacaktır.

SES KAYDI ALDATMANIN DELİLİ OLABİLİR Mİ?

Ses kaydının nasıl elde edildiği çok önemlidir. Ses kaydının hukuka aykırı olarak yani kişinin bilgisi ve rızası olmadan elde edilmesi durumunda delil niteliği oluşturmamaktadır.

ZİNA (ALDATMA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASINDA AVUKAT GEREKİR Mİ?

Kişi davayı kendisi açabilmektedir, avukat zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat ilerleyen süreçte hukuki kayıpların meydana gelmemesi açısından ve kanuna uygun dilekçeler sunularak mahkeme sürecini uygun bir şekilde devam ettirmek amacıyla boşanma alanında uzmanlaşmış ve tecrübeli bir avukattan vekillik hizmeti alınmalıdır.

ZİNA (ALDATMA) NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Dava sürecini etkileyen birden fazla nedenler bulunmaktadır. Dosyanın bulunduğu mahkemenin iş yoğunluğu, delillerin toplanması, adli tatil süreci gibi etmenler de bulunmaktadır.

ALDATAN EŞİN TELEFON KAYITLARI (HTS) NASIL ALINIR?

Eşinin güven kırıcı hareketleri olduğu iddiasında bulunan diğer eş mahkeme aracılığıyla ilgili GSM operatöründen telefon kayıtlarını talep edebilecektir. Telefon kayıtları sadece mahkemeye talepte bulunulması halinde alınabilir.